Ripatransone 2014

zum 2. Mal beim Präsident
Foto 17.06.14 20 39 55 Foto 16.06.14 17 39 13 Foto 16.06.14 20 08 11 Foto 17.06.14 10 32 14
Foto 17.06.14 20 47 20 Foto 18.06.14 12 33 38 Foto 20.06.14 14 56 34 Foto 20.06.14 18 07 36
Foto 20.06.14 18 08 11 Foto 20.06.14 20 41 59 Foto 21.06.14 09 34 53 Foto 21.06.14 09 38 09
Foto 21.06.14 09 38 18 IMG 1727 IMG 1728 IMG 1732
IMG 1733 IMG 4640 IMG 4645 IMG 4650
IMG 4663 IMG 4668 IMG 4670 IMG 4674
IMG 4678 IMG 4680 IMG 4683 IMG 4700
IMG 4720 IMG 4729 IMG 4777 IMG 4781
IMG 4799 IMG 4801 IMG 4802 IMG 4811
IMG 4843 IMG 4844 IMG 4858 IMG 4893
IMG 4895 IMG 4901 IMG 4904 IMG 4916
IMG 5003 IMG 5007 IMG 5026 IMG 5027
IMG 5044 IMG 5048 IMG 5073 Sorgente-11